ประวัติความเป็นมาข้าวสังข์หยด

ข้าวสังข์หยด

การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าว ทำให้มีพันธุ์ข้าวใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมาย ซึ่งจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้ได้บริโภคข้าวที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ แต่ก็ยังมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหลายชนิดที่ยังได้รับความนิยมแม้จะเป็นข้าวที่ปลูกยากและอาจเหมาะสำหรับการปลูกในบางพื้นที่เท่านั้น ข้าว สังข์ หยด เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ข้าวที่มีความน่าสนใจ

ประวัติความเป็นมา ข้าว สังข์ หยด

ข้าว สังข์ หยด เป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดีของภาคใต้ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จไปยังฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ถวายข้าวสังข์หยด ซึ่งทรงนำมาเสวยและรับสั่งว่าอร่อย ทรงโปรดให้นำข้าวสังข์หยดกลับมาปลูกใหม่เพื่อเผยแพร่และรักษาพันธุ์ข้าวเอาไว้ และสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาทั้ง 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง

ข้าวสังข์หยด

ลักษณะของพันธุ์ข้าวสังข์หยด
ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพื้นเมืองภาคใต้ และเป็นข้าวนาปีปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง ลักษณะพิเศษคือมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง รสชาติของข้าวใหม่หุงสวยจะนุ่ม หอม และมันกินคล้ายข้าวเหนียว แต่เป็นข้าวที่ปลูกยาก การปลูกในเชิงพานิชย์จึงมีน้อย เนื่องจากคนไม่นิยมปลูก ส่วนใหญ่เกษตรกรมักปลูกไว้เป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือเอาไว้ทำบุญถวายพระ

สำหรับคนรักสุขภาพนิยมทานข้าวสังข์หยด เพราะเป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเล็ดสีแดง ซึ่งอุดมไปด้วย ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และไนอาซีน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ปลูกและนำมาแปรรูปเป็นข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ จำหน่ายให้กับคนที่นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และแม้ข้างกล้องหรือข้าวซ้อมมือสังข์หยดจะมีราคาสูงถึงกิโลกรัม 80-90 บาท ก็ยังเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

นอกจากข้าวสังข์หยด จะเป็นสุดยอดข้าวพื้นเมืองจากภาคใต้แล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง ภายใต้ชื่อที่ว่า “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” อีกด้วย

สินค้าแนะนำ

ทับทิมชุมแพ
ทับทิมชุมแพ